ÁSZF

SRT Courier Service- Általános szerződési feltételek

1. A szolgáltatás leírása:

1. 1. A SRT Courier Service (Reg. no.: 441067) (továbbiakban Fuvarozó), Írország- és Magyarország között, háztól-házig vállalja küldemények kézbesítését. Angliában a weblapon (www.srtrans.eu) jelzett területről szintén háztól házig szállít. A pontos útvonal a felvételi és leadási helyek függvénye.

1.2. A szolgáltatás minden esetben a megrendelő féllel (továbbiakban Megrendelő) kötött szerződés alapján vehető igénybe.


1.3. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit az általános megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF tartalmazza.


2. A küldemény:

2.1. A csomag tartalmáért mindig a Feladó vállalja a jogi felelősséget.

2.2.A  Fuvarozó nem szállít: tűz- és robbanásveszélyes, romlandó, fertőző, undort keltő árut, dohányárut, lőfegyvert, földi maradványokat, különleges értékű árut, pénz vagy bármilyen készpénz-helyettesítő eszközt, nagytételű jövedéki termékeket, illegális és egyéb veszélyes a nyagokat. illetve semmilyen olyan anyagot, melyet bármely közigazgatási szerv, vagy a szállítási tevékenység vonatkozásában hatáskörrel rendelkező egyéb szervezet kockázatos, veszélyes anyagnak, tiltott, vagy csak korlátozással elfogadható küldeménynek minősített.

2.3. A küldeményt mindig a méretének és tartalmának megfelelő csomagolással kell ellátni, a csomag biztonságos szállítása érdekében.

2.4. A csomagoláson olvashatóan kell feltüntetni a Címzettet.

2.5. Ha a csomag különleges bánásmódot igényel, a Feladó ezt köteles a csomagoláson jelezni.

2.6. A Fuvarozónak jogában áll a küldemény átvételét megtagadni, amennyiben erre megalapozott okot talál. Ilyenek lehetnek a teljesség igénye nélkül: a nem megfelelő csomagolás, a többi csomag, vagy a szállító jármű épségét veszélyeztető csomagok, vagy esetleg a csomag nem-engedélyezett tartalma.(ld. 2.2.)

2.7. A csomagolásnak biztosítania kell, hogy a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni anélkül, hogy a burkolaton annak nyoma ne maradjon.

2.8. A Fuvarozó jogosult a küldemény tartalmát a szállítás biztonsága érdekében, a Feladó
jelenlétében ellenőrizni.


2.9. Amennyiben a Feladó a Fuvarozó tudta nélkül a csomagban a szállításban részt nem velető anyagot, tárgyat helyez el, és ebből a Fuvarozónak bármilyen jellegű kára származik, a Fuvarozó jogosult az összes ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit a Feladóval megfizettetni és ezen felül a  Feladó egyszeri, 4oo eurós kártérítést köteles fizetni a Fuvarozó részére.

3. A megrendelés felvétele:

3.1. Az áruszállításra szóló megbízás Interneten vagy telefonon történik, a Megrendelő a szolgáltatás megrendeléséről e-mailben visszaigazolást, a csomag felvételekor Szállítólevelet kap.

3.2. . A szállítási megbízás elküldésével szerződéses jogviszony jön létre a Megrendelő és a Fuvarozó között.

3.3. A Szállítólevelet a Feladó aláírja, és ezzel a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. A megrendelés lemondása:

4.1. A szállítási megbízás lemondása költségmentesen történhet meg az Interneten vagy telefonon keresztül mindaddig, amíg a Fuvarozó meg nem kezdte a csomagok begyűjtését az érintett országban.

4.2. A már felvett, de a Feladó által továbbítás előtt visszakért, illetve a Feladó hibájából visszaküldött küldemény esetén, a Fuvarozó jogosult az összes ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit a Feladóval megfizettetni.

5. A küldemény felvétele:

5.1. A küldemény felvétele a Megrendelő által megadott címen történik, előzetesen leegyeztetett időpontban.

5.2. A  felvétel időpontját a Fuvarozó jogosult meghatározni az előzőekben megjelölt időszakokban, 0-24 óráig.

5.3. A Fuvarozó a Szállítólevél egyeztetése, illetve aláírása után veszi át az árut a Feladótól.

5.4. A Feladó köteles minden kért információt megadni, illetve köteles a helyszínen tudatni a Fuvarozóval a küldemény szállításának speciális ismérveit.

5.5. A nem megfelelően kitöltött Szállítólevélből származó esetleges kár a Feladót terheli.

5.6. A Fuvarozó köteles figyelmeztetni a Feladót, ha az áru csomagolása a kereskedelemben szokásosnak nem felel meg vagy sérült. Amennyiben a Feladó nem gondoskodik kellően a csomagolásról, úgy a Fuvarozó ezt a tényt rávezeti a fuvarlevélre, ami az esetleges reklamációt kizárja.

5.7. A felvétel igazolásaként, a mindkét fél által 3 példányban aláírt Szállítólevél 3. példánya a Feladónál marad.

5.8.  Csomagot csak 18. életévét betöltött személy adhat fel, aki a csomag tartalmáért aláírásával felelősséget tud vállalni

5.9. A Fuvarozó anyagilag felelős az átvett küldemény épségéért és hiánytalan
meglétéért a jogosult részére történő kézbesítésig.

5.10. A Fuvarozó fenntartja szállításai esetleges átütemezésének mindenkori jogát.

6. Kézbesítés:

6.1. A kézbesítés időpontját a Fuvarozó jogosult meghatározni az aktuális szállítási tervben jelölt időszakokban, 0-24 óráig.

6.2. Címzett az az ügyfél, aki a küldeményen, a csomagoláson vagy a hozzá tartozó listán fel lett tüntetve címzettként. Amennyiben címzettként nem természetes személy lett megjelölve, abban az esetben meg kell jelölni, hogy a címzettnél ki veheti át a küldeményt.

6.3.A Fuvarozónak jogában áll a Címzett személyi azonosságát a küldemény kézbesítésekor ellenőrizni.

6.4. . A Fuvarozó a Szállítólevélben megadott általános és speciális utasítások teljesülése után (bérmentesítés, áruérték beszedés és aláírások) szolgáltatja ki az árut a Címzettnek.

6.5. A csomagolás látható sérülése esetén a Fuvarozó kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak eredményét a kárrendezés érdekében a Címzettel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti.

6.6. A Fuvarozó a küldemény elvesztése, a tartalom hiányának ill. értékvesztésének arányában a Szállítólevélen rögzített értékhatárig kárfelelősséggel tartozik.

6.7. A kézbesítés igazolásaként a mindkét fél által 2 példányban aláírt Szállítólevél szolgál.

6.8. A Fuvarozó nem felelős a küldeményben, a tevékenységi körén kívül eső és
elháríthatatlan külső okokból bekövetkező károkért.
Ilyen külső okok lehetnek a teljesség igénye nélkül:

  • természeti katasztrófa
  • elháríthatatlan társadalmi esemény (pl.: háború, szerencsétlenség, embargó, zavargás, tüntetés, sztrájk, lázadás, etc.),
  • információk, képek, adatok elektronikus, vagy mágneses behatásból származó megsemmisülése, vagy károsodása, etc..
  • közlekedési baleset esetén a fuvarozó által külső biztosítási céggel kötött rakománybiztosítás alapján a biztosító cég köteles a kártérítés teljesítésére.

7. A szolgáltatás díja és a díj kiegyenlítésének módja:

7.1. A szállítási díj megállapítása minden esteben a SRT Courier Service honlapján megtalálható díjtáblázat alapján történik.

7.2. A honlapon feltüntetett árak Írország – Magyarország és Anglia – Magyarország közötti szállításra értendők, a köztes országokba történő szállítmányozás díja egyedi árképzés alapján történik.

7.3. Olyan kis fajsúlyú küldeményeknél, mint például, habszivacs, stb., melynél a küldemény fajsúlya jelentősen eltér a szokásos küldemények súlyától, a Fuvarozó fenntartja a jogot, hogy liter alapján képezze az árat.

7.4. A Fuvarozó a küldemény átvételekor ellenőrzi, hogy az megfelel a Megrendelőlapon szereplő adatoknak. Amennyiben abban eltérés mutatkozik, jogosult új szállítási díjat megállapítani.

7.5. A díjat feladáskor vagy átvételkor készpénzben, vagy banki átutalással a megrendelés visszaigazolásakor kell kiegyenlíteni.
 Forintban illetve angol fontban történő fizetés esetén mindig a megrendelés időpontjában érvényes Euro valuta-vételi ára alapján kell a díjat megállapítani.


8. Sikertelen és meghiúsult kézbesítés:

8.1. Sikertelen kézbesítés esetén, ha a Címzett nem tartózkodik a megadott címen, illetve telefonon sem elérhető, a Fuvarozó jogosult elhagyni a helyszínt. Ilyen esetben futárunk értesítést hagy írásban, hogy küldeményét milyen módon veheti át. Minden újabb megkísérelt kiszállítás díja a küldeményre vonatkozó szállítási díj 50%-a.

8.2. Meghiúsult kézbesítés esetén pl. ha a Címzett az áru átvételét érdektelenség miatt megtagadja,  a Fuvarozó a küldeményt visszaszállítja a Feladónak. Ebben az esetben az áruszállítás díjának kétszerese a Feladót terheli.

8.3. Amennyiben a visszajuttatás sikertelen, a Fuvarozó jogosult a küldemény felett szabadon rendelkezni, illetve értékesíteni. Ebben az esetben a Fuvarozó sem a Feladó, sem harmadik személyek felé nem tartozik felelősséggel. Az értékesítésből származó bevételt első sorban a felmerült költségeire jogosult elszámolni, míg az esetlegesen fennmaradó összeget visszajuttatja a Feladónak.

9 . Adatvédelmi nyilatkozat:

9.1. . Az adatokat kizárólag a  SRT Courier Service szolgáltatásainak megismertetéséhez és lebonyolításához kérjük be, kezeljük és tároljuk. Azokat az adatalany előzetes hozzájárulása nélkül nem szolgáltatjuk ki semmilyen harmadik fél számára semmilyen keretek között sem.